Няма снимки

Вътрешни документи

Документи на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

Приети и обсъдени на педагогически съвет и утвърдени от Директора на училището.

 1. Стратегия за развитие на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за периода 2023-2028
 2. Учебни планове за учебната 2023-2024 година - дневна форма на обучение 

    2.1. Учебни планове за учебната 2023-2024 година - самостоятелна форма на обучение

 1. Годишен план за дейността на училището.
 2. План за квалификационната дейност.
 3. Правилник за дейността на училището.
 4. Правилник за вътрешния трудов ред.
 5. Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд.
 6. Правилник за пропускателния режим.
 7. Етичен кодекс на училищната общност.
 8. Дневен режим на институцията.
 9. План за действие при бедствия и аварии.
 10. Вътрешни правила за защита на личните данни.
 11. Правилник за водене на електронен дневник.
 12. План-програма за действие за безопасност на движението по пътищата.
 13. Вътрешни правила за работната заплата.
 14. План за сигурност.
 15. Програма за намаляване на отсъствията.

Документи за изтегляне

Образци на документи.

 1. Заявление за ползване на отпуск.
 2. Заявление за прием в самостоятелна форма на обучение.
 3. Заявление за преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение.
 4. Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за завършено основно образование(СОО).
 5. Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено средно образование(ДСО).
 6. Заявление за посещаване на група ЦДО.
 7. Заявление за ФУЧ.
 8. Заявление за ИУЧ/РП.
 9. Заявление за преместване на ученик.
 10. Заявление за отсъствие до 15 учебни дни с разрешение от класен ръководител.
 11. Съпроводително писмо при представяна на удостоверение за преместване от друго училище.
 12. Декларация за лекторски часове
 13. Декларация за втори час на класа (ВЧК)
 14. Декларация за пътни/транспортни разходи.
 15. Декларация за проверка на писмени работи.
 16. Декларация в съответствие с изискванията на чл. 220, ал. 3 от ЗПУО.
 17. Доклад за края на първия учебен срок.
 18. Доклад за края на учебната година.
 19. Педагогическа характеристика.
 20. Протокол за проведена родителска среща.

Вход

Вход за регистрирани потребители
2024 СУ "Йордан Йовков"

Избрани снимки

Няма снимки
Free Joomla templates by Ltheme