Няма снимки

Прием в осми клас

Прием в VIII клас за учебната 2024/2025 година.

За учебната 2024-2025 година в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново е утвърден държавен план-прием от две паралелки в VIII клас, както следва:

 1. Профилирана паралелка - профил "Математически" с профилиращи предмети Математика и информатика, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език - Английски език - 26 ученика.
 2. Професионална паралелка "Икономист информатик" със специалност "Икономическа информатика" с разширено изучаване на чужд език - Английски език - 26 ученика.

График на дейности по прием в VIII клас за учебната 2024/2025 година:

определен със Заповед № РД09-2045 от 28.08.2023г. на Министъра на образованието и науката

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г.

08-10.07.2024 година включително от 08:00 до 18:00 часа

2.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12.07.2024 година включително

3.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

15- 17.07.2024 година включително

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19.07.2024 година включително

5.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

22- 24.07.2024 година включително

6.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25.07.2024 година

7.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26-29.07.2024 година включително

8.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

30.07.2024 година включително

9.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

31.07.2024- 01.08.2024 година включително

10.

Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране 

до 02.08.2024 година

11.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

05-06.08.2024 година включително

12.

Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране

07.08.2024 година включително

13.

Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране

от 08.08.2024 до 09.08.2024 година включително

14.

Обявяване на свободните места след етап на класиране 

до 12.08.2024 година

15 

Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране

До 11.09.2024 година

16.

Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от Началника на РУО-Благоевград

до 14.09.2024 година включително

Прием в самостоятелна форма на обучение

Приемът на ученици в самостоятелна форма на обучение и преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново е определен с Правила за самостоятелна форма на обучение.

 

Документи, които се изискват за записване в самостоятелна форма на обучение:

 1. Заявление за записване в СФО (може да изтеглите от тук).
 2. Удостоверение за завършен предходен клас или свидетелство за завършен етап на образование.
 3. Документ за самоличност.
 4. Заверено копие от личен картон ( ако е приложимо ).
 5. Свидетелство за идентичност на имената ( ако е приложимо ).

 

Документи, които се изискват за преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение на ученици навършили 16 години:

 1. Заявление за преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение.

Прием в първи клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I-ви КЛАС  в СУ „Йордан Йовков” за учебната 2024/2025 година.

Съгласно решение на Педагогически съвет - протокол № 2 от 08.01.2024г. и Заповед № 371 от 25.03.2024г. на Директора СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2024/2025 година са утвърдени две паралелки в първи клас.

График на дейностите съгласно Заповед № 372 от 25.03.2024г. :

Дейност

Срок от:

Срок до:

1

Обявяване на броя места

 

30.03.2024 г.

2

Подаване на документи за записване в I клас

31.05.2024 г.

14.06.2024 г.

3

Класиране по критерии

17.06.2024 г.

21.06.2024 г.

4

Записване на децата в I клас

24.06.2024 г.

26.06.2024 г.

 1. Необходими документи за прием в I клас за учебната 2024/2025 година:
  • Заявление по образец на училището;
  • Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас;
  • Декларация от родителите в случай, че детето не е посещавало подготвителна група или подготвителен клас.
 2. Ред за прием в I клас през учебната 2024/2025 година:
  • В случай, че броят на кандидатите е по-голям от местата определени за прием в I клас, с предимство се записват следните деца:
 • Деца от населеното място където е училището
 • Деца, чиито братя и/или сестри учат в същото училище
 • Деца на учители и служители в училището
 • Деца сираци
 • Деца близнаци/тризнаци

Вход

Вход за регистрирани потребители
2024 СУ "Йордан Йовков"

Избрани снимки

Няма снимки
Free Joomla templates by Ltheme