Хороший сайт о Joomla 3: http://joomla3x.ru/.Много расширений и шаблонов Joomla

Образование за утрешния ден

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Средно училище "Йордан Йовков" с. Рибново осъществява дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Образование за утрешния ден“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  • модернизиране на методите и средствата за обучение;
  • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

През  учебната 2023/2024 година в училището са сформирани общо 2 групи за обучение, в които са включени учениците от I клас за текущата учебна година.

 

 

График за дейности по порвеждане на ДЗИ в 12 клас

График за дейности по провеждане на ДЗИ в 12 клас.

Дейност

Срок

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и издаване на служебни бележки за подадено заявление.

06.02. – 21.02.2023 г.

Допускане  до  ДЗИ/ЗДИППК  и  издаване  на  служебни бележки за допускане до ДЗИ.

до 18.05.2023 г.

Провеждане на ДЗИ по Български език и литература.

19.05.2023г. от 08:30 часа

Провеждане на второ ДЗИ.

23.05.2023г. от 08:30 часа

Провеждане на допълнителен ДЗИ (по желание).

26.05.2023г. - 31.05.2023г.

Оценяване на изпитните работи от ДЗИ.

22.05.2023г. – 07.06.2023 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ.

до 09.06.2023 г.

 

Бюджет 2023

Разпределение на бюджета за календарната 2023 година в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

 

 

 

 

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2023 година може да се види тук.

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2023 година може да се види тук.

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2023 година може да се види тук.

График за дейности по порвеждане на НВО в 10 клас

График за дейности по провеждане на НВО в 10 клас.

Дейност

Срок

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в Х клас и за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас

01.02. – 17.02.2023 г.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

до 09.06.2023 г.

Провеждане на НВИ по Български език и литература

13.06.2023г. от 11:00 часа

Провеждане на НВИ по Математика

16.06.2023г. от 11:00 часа

Провеждане на НВО по чужд език (по желание)

14.06.2023г.

*         Писмена част

 

-          Ниво B1 и B1.1

11:00 часа

-          Ниво А2

11:30 часа

-          Ниво А1

12:00 часа

*         Компонент „Говорене“ – по график, определен от Директора на училището в зависимост от нивото

 

Изпит по Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (по желание)

19.06.2023г. от 8:30 часа и от 14:30 часа

Оценяване на изпитните работи от НВО

16.06. – 27.06.2023 г.

Обявяване на резултатите от НВО

до 28.06.2023 г.

 

Greated by Feim Osmanov

© © 2023 SU Ribnovo . Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.