Графици

1. График за провеждане на контролни работи за втория учебен срок на учебната 2021/2022 година

2. График за провеждане на класни работи за втория учебен срок на учебната 2021/2022 година.

3. График за провеждане на факултативни учебни часове (ФУЧ) за учебната 2021/2022 година.

4. График за провеждане на допълнителен час по физическо възпитание и спорт за учебната 2021/2022 година.

5. График за провеждане консултации с родители за втория учебен срок учебната 2021/2022 година.

6. График за провеждане на родителски срещи през втория учебен срок на учебната 2021/2022 година.

7. График за провеждане на консултации по учебни предмети за втория учебен срок на учебната 2021/2022 година.

8. График за дежурство на учителите за втория срок на учебната 2021/2022 година.