Графици

1. График за консултации на родители и ученици (втори час на класа за работа с родители, ученици и училищна документация).

2. График за консултации на учители по учебни предмети.

3. График за провеждане на класни работи.

4. График за провеждане на контролни работи.

5. График за провеждане на часовете по СИП и ФУЧ.

6. График за провеждане на допълнителен час по физическо възпитание и спорт.

7. График за планувани родителски срещи.