Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Вътрешно-училищни документи

Документи на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

Приети и обсъдени на педагогически съвет.

1. Стратегия за развитие на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за периода 2023-2028

2. Учебни планове за учебната 2023-2024 година - дневна форма на обучение

2.1. Учебни планове за учебната 2023-2024 година - самостоятелна форма на обучение

4. Годишен план за дейността на училището.

6. План за квалификационната дейност.

7. Правилник за дейността на училището.

8. Правилник за вътрешния трудов ред.

9. Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд.

10. Правилник за пропускателния режим.

11. Етичен кодекс на училищната общност.

12. Дневен режим на институцията.

13. План за действие при бедствия и аварии.

25. Вътрешни правила за защита на личните данни.

16. Правилник за водене на електронен дневник.

17. План-програма за действие за безопасност на движението по пътищата.

19. Вътрешни правила за работната заплата.

20. План за сигурност.

22. Програма за намаляване на отсъствията.

Greated by Feim Osmanov

© © 2023 SU Ribnovo . Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.