Документи за изтегляне

Образци на документи.

1. Заявление за ползване на отпуск.

2. Заявление за прием в самостоятелна форма на обучение.

3. Заявление за преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение.

4. Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за завършено основно образование(СОО).

5. Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено средно образование(ДСО).

6. Заявление за посещаване на група ЦДО.

7. Заявление за ФУЧ.

8. Заявление за ИУЧ/РП.

9. Заявление за преместване на ученик.

10. Заявление за отсъствие до 3 учебни дни с разрешение от класен ръководител.

11. Заявление за отсъствие до 7 учебни дни с разрешение от директор.

12. Съпроводително писмо при представяна на удостоверение за преместване от друго училище.

13. Декларация за лекторски часове

14. Декларация за втори час на класа (ВЧК)

15. Декларация за пътни/транспортни разходи.

16. Декларация за проверка на писмени работи.

17. Декларация в съответствие с изискванията на чл. 220, ал. 3 от ЗПУО.

18. Декларация за информативно съгласие при преместване на ученик.

19. Доклад за края на първия учебен срок.

20. Доклад за края на учебната година.

21. Педагогическа характеристика.