Хороший сайт о Joomla 3: http://joomla3x.ru/.Много расширений и шаблонов Joomla

Бюджет 2022

Разпределение на бюджета за календарната 2022 година в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2022 година може да се види тук.

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2022 година може да се види тук.

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2022 година може да се види тук.

НОВ учебен корпус

През 2021 започна изграждането на нов учебен корпус и мултифункционална спортна зала към СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

Средствата за цялостното изграждане на новия учебен корпус са осигурени по

Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022, Модул 2 - "Държавни и общински училища - изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи" 

Приета с РМС № 543 от 03.08.2020 г.

Одобрената сума от министерството на образованието и науката е на стойност 4 250 300,00 лева.

Цялостна визуализация на проекта за разширение и реконструкция на СУ "Йордан Йовков" село Рибново.

 

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

СУ "Йордан Йовков" осъществява дейности по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Обученията за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) и работа с образователни платформи имат за цел да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Дейностите, които се изпълняват са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19. Проектът е насочен както към подпомагане на техническото обезпечаване на образователната система, така и към осигуряване на условия за провеждане на ОРЕС, и се стреми да гарантира създаването на равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети и на всички образователни етапи.

Мултифункционални спортни площадки

СУ "Йордан Йовков" село Рибново разполага с две мултифункционални спортни площадки.

Площадките са изградени през 2021 година и отговарят на всички европейски и национални изисквания.

Настилката, осветлението и цялостното оборудване на площадките позволява да бъдат използвани за различни спортове и е създадена организация за тяхното използване от учениците и извън учебно време.

 

Greated by Feim Osmanov

© © 2022 SU Ribnovo . Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.