Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Документи

Документи на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

Приети на педагогически съвет.

1. Стратегия за развитие на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за периода 2020-2024.

2.1. Училищни учебни планове на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново - начален етап за учебната 2020-2021 година.

2.2. Училищни учебни планове на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново - прогимназиален етап за учебната 2020-2021 година.

2.3. Училищни учебни планове на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново - първи гимназиален етап за учебната 2020-2021 година.

2.4. Училищни учебни планове на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново - втори гимназиален етап за учебната 2020-2021 година.

3. Учебни планове за самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

4. Правила за самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново. за учебната 2020-2021 година.

5. Годишен план за дейността на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

6. План за контролната дейност на Директора на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

7. План за квалификационната дейност на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

8. Правилник за дейността на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

9. Правилник за вътрешния трудов ред СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

10. Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

11. Правилник за пропускателния режим в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

12. Етичен кодекс на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

13. Програма за превенция на ранно напускане на учениците в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

14. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

15. Дневен режим на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

16. Мерки за повишаване на качеството на образованието на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

17. План за действие при бедствия и аварии на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

18. План за работа на педагогическия съветник на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

19. Програма за Целодневна организация на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

20. Вътрешни правила за защита на личните данни.

21. Правилник за водене на електронен дневник в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

22. План-програма за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

 

Образци на документи.

1. Заявление за ползване на отпуск.

2. Заявление за прием в самостоятелна форма на обучение.

3. Заявление за преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение.

4. Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за завършено основно образование(СОО).

5. Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено средно образование(ДСО).

6. Заявление за посещаване на група ЦДО.

7. Заявление за ФУЧ.

8. Заявление за ИУЧ/РП.

9. Заявление за преместване на ученик.

10. Съпроводително писмо при представяна на удостоверение за преместване от друго училище.

11. Декларация за лекторски часове

12. Декларация за втори час на класа (ВЧК)

13. Декларация за пътни/транспортни разходи.

14. Декларация за проверка на писмени работи.

15. Декларация в съответствие с изискванията на чл. 220, ал. 3 от ЗПУО.

16. Декларация за информативно съгласие при преместване на ученик.

17. Доклад за края на първия учебен срок.

18. Доклад за края на учебната година.

 

 Наредби

Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда.

Наредба № 5 за общообразователната подготовка.

Наредба № 7 за профилирана подготовка.

Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование.

Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

Образец на Конспект и критерии за оценка.

Greated by Feim Osmanov

© © 2023 SU Ribnovo . Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.