Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Бюджет 2014

Бюджет на СОУ „Йордан Йовков” с. Рибново за 2014 година

 
Наименование на разходите параф Бюджет   /лв./

Заплати за персонал, нает по трудово и служебно правоотношение

01-00

485 000,00

-          Заплати за персонал, нает по трудово правоотношение

01-01

445 000,00

-          ДМС и други възнаграждения

01-09

40 000,00

Други възнаграждения и плащания на персонала

02-00

45 000,00

-          За нещатен персонал по трудови договори

02-01

1 000,00

-          За персонал извън трудови правоотношения

02-02

1 000,00

-          Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала

02-05

31 000,00

-          Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения

02-08

2 000,00

-          Други плащания и възнаграждения

02-09

10 000,00

Задължителни осигурителни вноски

05-00

121 000,00

-          Осигурителни вноски от работодателя за персонал

05-51

57 000,00

-          Осигурителни вноски от работодателя за УПФ

05-52

21 000,00

-          Здравно-осигурителни вноски от работодателя

05-60

26 000,00

-          Вноски за допълнително задължително осигуряване

05-60

17 000,00

Издръжка

10-00

152 850,00

-          Храна

10-11

29 850,00

-          Постелен инвентар и облекло

10-13

20 000,00

-          Учебни, научно-изследователски разходи и книги за библиот.

10-14

11 000,00

-          Материали

10-15

10 000,00

-          Вода, горива и енергия

10-16

16 000,00

-          Разходи за външни ослуги

10-20

48 000,00

-          Текущ ремонт

10-30

10 000,00

-          Плащане на данъци, мита и такси без осиг. вн., ДОД, НЗОК

10-40

2 000,00

-          Командировки в страната

10-51

4 000,00

-          Разходи за застраховки

10-62

2 000,00

Стипендии

40-00

0,00

Всички разходи

 

803 850,00

 

Натурални показатели към 01.01.2014г.

Наимоенование

параф

стойност

Численост на персонала

01-00

64

Брой персонал към ф. образование

01-31

64

Заведения

12-00

1

Брой ученици в логопедични условия

18-00

4

-          Брой ученици, обучавани б логопедични кабинети

18-02

4

Брой ученици

60-00

472

-          В общообразователни паралелки

60-01

426

-          В индивидуална и самостоятелна форма на обучение

60-02

46

Стипендианти - брой

69-00

45

 

Greated by Feim Osmanov

© © 2024 SU Ribnovo . Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.