Хороший сайт о Joomla 3: http://joomla3x.ru/.Много расширений и шаблонов Joomla

НОВ учебен корпус

През 2021 започна изграждането на нов учебен корпус и мултифункционална спортна зала към СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

Средствата за цялостното изграждане на новия учебен корпус са осигурени по

Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022, Модул 2 - "Държавни и общински училища - изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи" 

Приета с РМС № 543 от 03.08.2020 г.

Одобрената сума от министерството на образованието и науката е на стойност 4 250 300,00 лева.

Цялостна визуализация на проекта за разширение и реконструкция на СУ "Йордан Йовков" село Рибново.

 

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

СУ "Йордан Йовков" осъществява дейности по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Обученията за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) и работа с образователни платформи имат за цел да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Дейностите, които се изпълняват са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19. Проектът е насочен както към подпомагане на техническото обезпечаване на образователната система, така и към осигуряване на условия за провеждане на ОРЕС, и се стреми да гарантира създаването на равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети и на всички образователни етапи.

Мултифункционални спортни площадки

СУ "Йордан Йовков" село Рибново разполага с две мултифункционални спортни площадки.

Площадките са изградени през 2021 година и отговарят на всички европейски и национални изисквания.

Настилката, осветлението и цялостното оборудване на площадките позволява да бъдат използвани за различни спортове и е създадена организация за тяхното използване от учениците и извън учебно време.

 

Greated by Feim Osmanov

© © 2022 SU Ribnovo . Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.