Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Твоят час

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА "ТВОЯТ ЧАС"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

 2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

 

СУ „Йордан Йовков“, с. Рибново предлага 7 извънкласни дейности, които имат за цел преодоляване на обучителните затруднения на учениците и 14 извънкласни  дейности по интереси, които за цел да развиват способностите на учениците.

Извънкласните дейности се провеждат извън учебните часове, а при целодневна организация на учебния ден в часовете за занимания по интереси и/или организиран отдих и физическа активност или през почивните дни и ваканциите. Времетраенето е с продължителност на 1 учебен час.

Групите, които са сформирани в СУ „Йордан Йовков” са следните

Групи за занимания по интереси:

1.     Борба – ръководител Ален Делиев ( 2 групи )

2.     Еволюция на технологиите – иновативен хардуер – ръководител  Асан Ликов

3.     Еволюция на технологиите – иновативен софтуер – ръководител Рефат Авдиков

4.     Екология и опазване на околната среда – ръководител Светослав Беков

5.     История на рибново и региона – ръководител Джемал Авдиков

6.     Моден Дизайн – ръководител Тодор Мавродиев

7.     Пея, рисувам и играя – ръководител Фатме Хатип

8.     По стъпките на Йовков – ръководител Мустафа Еминков

9.     Светът на английски – ръководител Ирина Караилиева

10.           Събиране и съхраняване на фолклорното многообразие в община Гърмен – ръководител Янка Топалова

11.           Ученикът без пороци и зависимости – ръководител Фикрие Атипова

12.           Физика – наука за енергията – ръководител Феим Османов

13.           Футбол – ръководител Ибрахим Къдриев

Групи за преодоляване на обучителните затруднения по:

1.     Български език – 3 групи с ръководители Фатме Хатип, Марин Зелев и Росица Хаджиева

2.     Математика – 3 групи с ръководители Джемал Киселов, Росен Соленков и Пембе Авдикова.

3.     Английски език – 1 група с ръководител Хюсеин Сердар.