Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Вътрешно-училищни документи

Документи на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

Приети и обсъдени на педагогически съвет.

1. Стратегия за развитие на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за периода 2020-2024.

1.1. Отчет за изпълнение на стратегията за развитие за 2020-2021 година.

2.1. Училищни учебни планове на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново - начален етап за учебната 2021-2022 година.

2.2. Училищни учебни планове на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново - прогимназиален етап за учебната 2021-2022 година.

2.3. Училищни учебни планове на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново - първи гимназиален етап за учебната 2021-2022 година.

2.4. Училищни учебни планове на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново - втори гимназиален етап за учебната 2021-2022 година.

3. Учебни планове за самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2021-2022 година.

4. Правила за самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново. за учебната 2021-2022 година.

5. Годишен план за дейността на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2021-2022 година.

6. План за контролната дейност на Директора на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2021-2022 година.

7. План за квалификационната дейност на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2021-2022 година.

8. Правилник за дейността на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2021-2022 година.

9. Правилник за вътрешния трудов ред СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2021-2022 година.

10. Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2021-2022 година.

11. Правилник за пропускателния режим в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2021-2022 година.

12. Етичен кодекс на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2021-2022 година.

13. Програма за превенция на ранно напускане на учениците в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2021-2022 година.

14. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2021-2022 година.

15. Дневен режим на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2021-2022 година.

16. Мерки за повишаване на качеството на образованието на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2021-2022 година.

17. План за действие при бедствия и аварии на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

18. План за работа на педагогическия съветник на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

19. Програма за Целодневна организация на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2021-2022 година.

20. Вътрешни правила за защита на личните данни.

21. Правилник за водене на електронен дневник в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2021-2022 година.

22. План-програма за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

23. План за работа на ресурсния учител на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за 2021-2022 година.

24. Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за 2021-2022 година.

25. Вътрешни правила за работната заплата.

Greated by Feim Osmanov

© © 2022 SU Ribnovo . Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.