Хороший сайт о Joomla 3: http://joomla3x.ru/.Много расширений и шаблонов Joomla

Вътрешно-училищни документи

Документи на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

Приети и обсъдени на педагогически съвет.

1. Стратегия за развитие на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за периода 2020-2024.

2.1. Училищни учебни планове на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново - начален етап за учебната 2020-2021 година.

2.2. Училищни учебни планове на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново - прогимназиален етап за учебната 2020-2021 година.

2.3. Училищни учебни планове на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново - първи гимназиален етап за учебната 2020-2021 година.

2.4. Училищни учебни планове на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново - втори гимназиален етап за учебната 2020-2021 година.

3. Учебни планове за самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

4. Правила за самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново. за учебната 2020-2021 година.

5. Годишен план за дейността на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

6. План за контролната дейност на Директора на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

7. План за квалификационната дейност на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

8. Правилник за дейността на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

9. Правилник за вътрешния трудов ред СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

10. Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

11. Правилник за пропускателния режим в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

12. Етичен кодекс на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

13. Програма за превенция на ранно напускане на учениците в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

14. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

15. Дневен режим на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

16. Мерки за повишаване на качеството на образованието на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

17. План за действие при бедствия и аварии на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

18. План за работа на педагогическия съветник на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

19. Програма за Целодневна организация на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

20. Вътрешни правила за защита на личните данни.

21. Правилник за водене на електронен дневник в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2020-2021 година.

Графици

1. График за консултации на родители и ученици (втори час на класа за работа с родители, ученици и училищна документация).

2. График за консултации на учители по учебни предмети.

3. График за провеждане на класни работи.

4. График за провеждане на контролни работи.

5. График за провеждане на часовете по СИП и ФУЧ.

6. График за провеждане на допълнителен час по физическо възпитание и спорт.

7. График за планувани родителски срещи.

 

Документи за изтегляне

Образци на документи.

1. Заявление за ползване на отпуск.

2. Заявление за прием в самостоятелна форма на обучение.

3. Заявление за преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение.

4. Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за завършено основно образование(СОО).

5. Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено средно образование(ДСО).

6. Заявление за посещаване на група ЦДО.

7. Заявление за ФУЧ.

8. Заявление за ИУЧ/РП.

9. Заявление за преместване на ученик.

10. Съпроводително писмо при представяна на удостоверение за преместване от друго училище.

11. Декларация за лекторски часове

12. Декларация за втори час на класа (ВЧК)

13. Декларация за пътни/транспортни разходи.

14. Декларация за проверка на писмени работи.

15. Декларация в съответствие с изискванията на чл. 220, ал. 3 от ЗПУО.

16. Декларация за информативно съгласие при преместване на ученик.

17. Доклад за края на първия учебен срок.

18. Доклад за края на учебната година.

 

Подкрепа за успех

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Средно училище "Йордан Йовков" с. Рибново осъществява дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

В Средно училище "Йордан Йовков" с. Рибново през учебната 2019/2020 година бяха реализирани успешно 14 групи за допълнително обучение.

През  учебната 2020/2021 година в училището са сформирани общо 18 групи за допълнително обучение.