Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Документи

Документи на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

Приети на педагогически съвет.

1. Стратегия за развитие на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

2. Училищни учебни планове на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

3. Учебни планове за самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

4. Правила за самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

5. Годишен план на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

6. План за контролната дейност на Директора на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

7. План за квалификационната дейност на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

8. Правилник за дейността на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

9. Правилник за вътрешния трудов ред СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

10. Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

11. Правилник за пропускателния режим в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

12. Етичен кодекс на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

13. Програма за превенция на ранно напускане на учениците.

14. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи.

15. Дневен режим на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

16. Мерки за повишаване на качеството на образованието на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

17. План за действие при бедствия и аварии на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

18. План за работа на педагогическия съветник на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

19. Програма за Целодневна организация.

20. Вътрешни правила за защита на личните денни.

Образци на документи.

1. Декларация в съответствие с изискванията на чл. 220, ал. 3 от ЗПУО.

2. Декларация за информативно съгласие при преместване на ученик.

3. Заявление за стипендии за отличен успех.

4. Заявление за стипендии за сираци/полусираци.

5. Заявление за ползване на отпуск.

6. Заявление за ползване на отпуск за обучение.

7. Заявление за прием в самостоятелна форма на обучение.

8. Заявление за преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение.

9. Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за завършено основно образование.

10. Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено средно образование.

11. Заявление за посещаване на група ЦДО.

12. Заявление за ФУЧ.

13. Заявление за ИУЧ/РП.

14. Заявление за преместване на ученик.

15. Съпроводително писмо при представяна на удостоверение за преместване от друго училище.

 

 Наредби

Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда.

Наредба № 5 за общообразователната подготовка.

Наредба № 7 за профилирана подготовка.

Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование.

Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

Образец на Конспект и критерии за оценка.