Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Бюджет 2015

Бюджет на СОУ „Йордан Йовков” с. Рибново за 2015 година

Наименование на разходите

параф

Бюджет   /лв./

Заплати за персонал, нает по трудово и служебно правоотношение

01-00

500 000.00

-          Заплати за персонал, нает по трудово правоотношение

01-01

500 000.00

-          ДМС и други възнаграждения

01-09

 

Други възнфдфдерраграждения и плащания на персонала

02-00

40 000.00

-          За нещатен персонал по трудови договори

02-01

1 000.00

-          За персонал извън трудови правоотношения

02-02

 

-          Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала

02-05

31 000.00

-          Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения

02-08

2 000.00

-          Други плащания и възнаграждения

02-09

6 000.00

Задължителни осигурителни вноски

05-00

110 000.00

-          Осигурителни вноски от работодателя за персонал

05-51

50 000.00

-          Осигурителни вноски от работодателя за УПФ

05-52

20 000.00

-          Здравно-осигурителни вноски от работодателя

05-60

24 000.00

-          Вноски за допълнително задължително осигуряване

05-60

16 000.00

Издръжка

10-00

109 880.00

-          Храна

10-11

15 120.00

-          Постелен инвентар и облекло

10-13

10 000.00

-          Учебни, научно-изследователски разходи и книги за библиот.

10-14

6 000.00

-          Материали

10-15

8 000.00

-          Вода, горива и енергия

10-16

14 760.00

-          Разходи за външни ослуги

10-20

40 000.00

-          Текущ ремонт

10-30

10 000.00

-          Плащане на данъци, мита и такси без осиг. вн., ДОД, НЗОК

10-40

 

-          Командировки в страната

10-51

4 000.00

-          Разходи за застраховки

10-62

2 000.00

платени данъци такси и административни
санкций

19-00

1 000.00

стипендий

40-00

10 375.00

Всички разходи

 

803 850,00

 

 

Натурални показатели към 01.01.2015г.

 

Наимоенование

параф

стойност

Численост на персонала

01-00

73

Брой персонал към ф. образование

01-31

73

Заведения

12-00

1

Брой ученици в логопедични условия

18-00

4

-          Брой ученици, обучавани б логопедични кабинети

18-02

4

Брой ученици

60-00

504

-          В общообразователни паралелки

60-01

447

-          В индивидуална и самостоятелна форма на обучение

60-02

57

Стипендианти - брой

69-00

45

Последвай във Facebook

Местоположение