Хороший сайт о Joomla 3: http://joomla3x.ru/.Много расширений и шаблонов Joomla

Документи

Документи на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

Приети на педагогически съвет.

1. Стратегия за развитие на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

2. Училищни учебни планове на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

3. Учебни планове за самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

4. Правила за самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

5. Годишен план на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

6. План за контролната дейност на Директора на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

7. План за квалификационната дейност на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

8. Правилник за дейността на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

9. Правилник за вътрешния трудов ред СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

10. Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

11. Правилник за пропускателния режим в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

12. Етичен кодекс на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

13. Програма за превенция на ранно напускане на учениците.

14. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи.

15. Дневен режим на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

16. Мерки за повишаване на качеството на образованието на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

17. План за действие при бедствия и аварии на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

18. План за работа на педагогическия съветник на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

 

 

Образци на документи.

1. Декларация в съответствие с изискванията на чл. 220, ал. 3 от ЗПУО.

2. Декларация за информативно съгласие при преместване на ученик.

3. Заявление за стипендии за отличен успех.

4. Заявление за стипендии за сираци/полусираци.

5. Заявление за ползване на отпуск.

6. Заявление за ползване на отпуск за обучение.

7. Заявление за прием в самостоятелна форма на обучение.

8. Заявление за преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение.

9. Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за завършено основно образование.

10. Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено средно образование.

11. Заявление за посещаване на група ЦДО.

12. Заявление за ФУЧ.

13. Заявление за ИУЧ/РП.

14. Заявление за преместване на ученик.

15. Съпроводително писмо при представяна на удостоверение за преместване от друго училище.

 

 Наредби

Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда.

Наредба № 5 за общообразователната подготовка.

Наредба № 7 за профилирана подготовка.

Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование.

Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

Образец на Конспект и критерии за оценка.

Твоят час

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА "ТВОЯТ ЧАС"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

 2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

 

СУ „Йордан Йовков“, с. Рибново предлага 7 извънкласни дейности, които имат за цел преодоляване на обучителните затруднения на учениците и 14 извънкласни  дейности по интереси, които за цел да развиват способностите на учениците.

Извънкласните дейности се провеждат извън учебните часове, а при целодневна организация на учебния ден в часовете за занимания по интереси и/или организиран отдих и физическа активност или през почивните дни и ваканциите. Времетраенето е с продължителност на 1 учебен час.

Групите, които са сформирани в СУ „Йордан Йовков” са следните

Групи за занимания по интереси:

1.     Борба – ръководител Ален Делиев ( 2 групи )

2.     Еволюция на технологиите – иновативен хардуер – ръководител  Асан Ликов

3.     Еволюция на технологиите – иновативен софтуер – ръководител Рефат Авдиков

4.     Екология и опазване на околната среда – ръководител Светослав Беков

5.     История на рибново и региона – ръководител Джемал Авдиков

6.     Моден Дизайн – ръководител Тодор Мавродиев

7.     Пея, рисувам и играя – ръководител Фатме Хатип

8.     По стъпките на Йовков – ръководител Мустафа Еминков

9.     Светът на английски – ръководител Ирина Караилиева

10.           Събиране и съхраняване на фолклорното многообразие в община Гърмен – ръководител Янка Топалова

11.           Ученикът без пороци и зависимости – ръководител Фикрие Атипова

12.           Физика – наука за енергията – ръководител Феим Османов

13.           Футбол – ръководител Ибрахим Къдриев

Групи за преодоляване на обучителните затруднения по:

1.     Български език – 3 групи с ръководители Фатме Хатип, Марин Зелев и Росица Хаджиева

2.     Математика – 3 групи с ръководители Джемал Киселов, Росен Соленков и Пембе Авдикова.

3.     Английски език – 1 група с ръководител Хюсеин Сердар.

Обществен съвет

На 27.01.2017 г. в СУ "Йордан Йовков" бе проведено събрание за избор на "Обществен съвет" към СУ "Йордан Йовков" с. Рибново. 

На събранието присъстваха двадесет и двама ( от поканените тридесет и двама ) родители, излъчени на родителски срещи. Събранието протече спокойно, при благоприятни условия.

Въпреки правото на Директора еднолично да реши от колко члена да бъде обществения съвет, Директора все пак разговаря с присъстващите и по тяхно предложение реши "Обществения съвет" към СУ "Йордан Йовков" да се състои от 7 члена, като един от членовете предварително бе определен със Заповед на Първостепенния разпоредител на бюджета - община Гърмен.  От присъстващите бяха избрани шест представителя за членове на обществения съвет, с което се оформи следният екип:

1. Мустафа Авдиков.

2. Къдри Инуз.

3. Къдри Киселов.

4. Румен Хаджиев.

5. Рафие Бинджева.

6. Пембе Хаджиева.

7. Амиде Гавазова - определена със заповед на Кмета на община Гърмен.

На първото си събрание проведено малко по-късно "Обществения съвет" към СУ "Йордан Йовков" с. Рибново избра Председател на съвета в лицето на Мустафа Авдиков.

На събранието за избор на обществен съвет бяха избрани и следните резервни членове: 

1. Къдрие Сиракова

2. Реджеп Уланов

3. Невсе Бинджева

4. Къдрие Авдик

5. Селве Киселова

6. Фатме Чекалова

7. Емилия Топалова - определена със заповед на Кмета на община Гърмен.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Последвай във Facebook

Местоположение