Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Профил на купувача

Обявление

Средно училище "Йордан Йовков" обявява процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 години. 

Обявлението за процедурата и допълнителна информация може да изтеглите от тук.

 

__________________________________________________________________________________

 

Обява за обществена поръчка

Средно училище "Йордан Йовков" обявява обществена поръчка с предмет „Реконструкция и разширение на СУ „Йордан Йовков” село Рибново - инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор“

Процедурата е публикувана в портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под номер   05035-2019-0001.

Описание: Педметът на настоящата процедура е „Реконструкция и разширение на СУ „Йордан Йовков” село Рибново - инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор”. Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на проектиране и строително-монтажни работи, съгласно изискванията на Техническата спецификация .

От тук може да изтеглите документите:

Решение за откриване на процедура.

Обявление.

Решение за одобряване на допълнение за изменение на информация.

Документи за участие.

Документи за участие, одобрени с решение №2 от 21.05.2019 г.

ЕЕДОП (единен европейски документ за обществени поръчки).

Разяснение по документация за участие в обществена поръчка.

Разяснение по документация за участие в обществена поръчка (28.05.2019г.).

Протокол на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

__________________________________________________________________________________

 

Обява за обществена поръчка

Средно училище "Йордан Йовков" обявява публична покана за обществена поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет на поръчката "Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с ремонт на СУ "Йордан йовков" село Рибново - филиал село Осиково".

Поканата е публикувана в портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под уникален код 9086862.

Със Заповед № 453 / 02.04.2019г. е удължен първоначалния срок за получаване на обществена поръчка по реда на глава "Двадесет и шеста" от ЗОП чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет "Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с ремонт на СУ "Йордан Йовков" село Рибново - филиал село Осиково" до 16:00 часа на 05.04.2019 г.

От тук може да изтеглите документите:

Обява за обществена поръчка

Техническа спецификация

Образци на документи

Договор

Разяснение по документацията за участие в обществената поръчка.

Удължаване на срока за получаване на оферти ( Заповед № 453 / 02.04.2019 г. ).

Протокол от работа на комисията по чл. 192, ал.4 от ЗОП.

Договор за изпълнение на обществена поръчка.

__________________________________________________________________________________

 

Обява за обществена поръчка

Средно училище "Йордан Йовков" обявява публична покана за обществена поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет на поръчката "Ремонт на СУ "Йордан йовков" село Рибново - филиал село Осиково".

Поканата е публикувана в портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под уникален код 9084842.

На основание 193 от ЗОП и Заповед № 302 / 29.01.2019г. на директора на СУ „Йордан Йовков” е прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава „Двадесет и шеста” от ЗОП чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Ремонт на СУ „Йордан Йовков” село Рибново – филиал село Осиково” публикувана в портала за обществени поръчки под уникален код 9084842 на 14.01.2019г., поради установени нарушение при откриването и, а именно: не е изготвен  инвестиционен проект на сградата, извършване и одобряване на енергийно обследване на сградата и липса на решение на Общинския съвет – Гърмен за извършване на строително монтажни работи на СУ „Йордан Йовков” село Рибново – филиал село Осиково, чиито сграден фонд е публична общинска собственост.

От тук може да изтеглите:

Обява за обществена поръчка по чл. 20, зл.3 от ЗОП.

Техническа спецификация

Образци на документи

КСС - Образец

Договор

 

 

 

 

Изпълнени обществени поръчки

СОУ "Йордан Йовков" с. Рибново обявява публична покана за предоставяне на оферти за участие в обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Доставка на храни и суровини, чрез покупка за нуждите на Училищен стол към СОУ „Йордан Йовков”, с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград” . Поканата е публикувана в портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под уникален код 9037455.

От тук може да изтеглите:

Публична покана

Документация 

Протокол от работата на комисията

Договор с изпълнител "Универсал" ЕООД

Договор с изпълнител "Бялата чешма 51" ЕООД