Уроки по Joomla 3 можно найти здесь: http://joomla3x.ru/
Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

СУ "Йордан Йовков"

!!! ПОПРАВИТЕЛНА изпитна сесия за учениците от XII клас в самостоятелна форма на обучение  !!!

На 07.05.2020 г. започва поправителната изпитна сесия за учениците от 12 клас в самостоятелна форма на обучение. Графикът и редът на изпитите за определяне на оценка за учениците от самостоятелна форма на обучение е определен със Заповед № 371 / 29.04.2020 г. на Директора на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Поради въвеждане на извънредно положение,  със Заповед № 354 / 30.03.2020г. на Директора на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново е определен график и правила за провеждане на онлайн обучение.

График:

НАЧАЛЕН ЕТАП 1-4 КЛАС :

1 час – 9:00 – 9:20

2 час – 9:30 – 9:50

3 час – 10:00 – 10:20

4 час – 10:50 – 11:10

5 час – 11:20 – 11:50

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 5-7 И 8 КЛАС ОТ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП :

0 час – 12:50 – 13:20

1 час – 13:30 – 14:00

2 час – 14:10 – 14:40

3 час – 14:50 – 15:20

4 час – 15:30 – 16:00

5 час – 16:10 – 16:40

6 час – 16:50 – 17:20

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 9-12 КЛАС:

1 час – 9:00 – 9:30

2 час – 9:40 – 10:10

3 час – 10:20 – 10:50

4 час – 11:00 – 11:30

5 час – 11:40 – 12:10

6 час – 12:20 – 12:50

7 час – 13:00 – 13:30

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички учители

от СУ „Йордан Йовков“

с. Рибново

Във връзка със създалата се обстановка е необходимо своевременно и максимално бързо да се подготвим, и да започнем работа по дистанционно-онлайн обучение. За по–ефективна работа е задължително максимално бързо да си инсталирате мобилното приложение Viber , където ще бъдат създадени 2 групи на учителите. Една група за учителите от 1-4 клас и друга група за учителите от 5-12 клас.  В тези групи по-подробно ще бъдат давани инструкции и насоки за работа. 

Задължително е всички класни ръководители и ръководители ЦОУД да се свържат с учениците си (или родители при по малките класове) , и между отделните класове също да бъдат създадени групи в Viber или Mesenger. В групите на класовете трябва да бъдат включени както класните ръководители така и учители в ЦОУД. Класните учители заедно с учителите ЦОУД да работят съвместно по създаването на групи.

Краен срок за инсталиране на Viber - 23:00 часа на 14.03.2020

Краен срок за създаване и оформяне на групи по класове до 00:00 на 15.03.2020 

Служебно ще бъдат добавени съответните преподаватели по предмети.

Колеги, бъдете отговорни и спазвайте стриктно указанията!

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До ресурсен учител

в СУ „Йордан Йовков“

с. Рибново

Във връзка със създалата се обстановка е необходимо Ресурсният учител да организира работата си, да подготвя и разпечатва учебни материали, с които да снабдява родителите (или учениците, а при възможност да им ги изпраща електронно) и при необходимост да провежда консултации с родителите по телефон, e-mail, електронна плaтформа Shkolo.bg или чрез други електронни платформи.

 

 

 

 

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

До всички учители

от СУ „Йордан Йовков“

с. Рибново

         Във връзка със създалата се епидемична обстановка на територията на Република България, преустановяването на учебните занятия до 29.03.2020 г. и налагането да се предприемат бързи мерки за осигуряване на непрекъснатостта на обучението за осигуряване на активна комуникация между учителите, учениците и родителите считано от 16.03.2020 г. се обръщам към Вас:

         Уважаеми колеги,

Времето, прекарано вкъщи е наложително да използвате за продължаване на образованието на Вашите ученици – за овладяване, упражняване и затвърждаване на знания, които Вашите ученици ще получат дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, с помощта на информационните и комуникационните технологии.  

         В СУ „Йордан Йовков“ е създадена следната организация за непрекъснатостта на обучението:

         Учениците от 1-4 клас ще бъдат обучавани чрез използването на електронната платформа Shkolo.bg.

         Учениците от 5-12 клас ще имат възможност да получат материали, тестове и презентации и упражнения с използване на една или няколко от следните платформи:

1.     Електронен дневник Shkolo.bg

2.     Google classroom.

3.     Office 365.

4.     Microsoft team.

5.     Viber.

Очаква се да се получи съдействие за реализиране на образователни програми по някои от Българските национални телевизии.

         Бъдете здрави, отговорни и дисциплинирани!

Да бъдем заедно в изпитанието!

 

 

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

До всички ученици

от СУ „Йордан Йовков“

с. Рибново

         Във връзка със създалата се епидемична обстановка на територията на Република България, преустановяването на учебните занятия до 29.03.2020 г. и налагането да се предприемат бързи мерки за осигуряване на непрекъснатостта на обучението за осигуряване на активна комуникация между учителите, учениците и родителите считано от 16.03.2020 г. се обръщам към Вас:

         Уважаеми ученици,

         Времето, прекарано вкъщи е наложително да използвате за продължаване на вашето образование – за овладяване, упражняване и затвърждаване на знания, които Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате с помощта на учителите и самостоятелно.

         Ограничете максимално достъпа си до обществени места и физически контакти с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от вашите семейства!

         В СУ „Йордан Йовков“ е създадена следната организация за непрекъснатостта на обучението:

         Учениците от 1-4 клас ще бъдат обучавани чрез използването на електронната платформа Shkolo.bg.

         Учениците от 5-12 клас ще имат възможност да получат материали, тестове и презентации и упражнения с използване на една или няколко от следните платформи:

1.     Електронен дневник Shkolo.bg

2.     Google classroom.

3.     Office 365.

4.     Microsoft team.

5.     Viber.

Очаква се да се получи съдействие за реализиране на образователни програми по някои от Българските национални телевизии.

         Бъдете здрави, отговорни и дисциплинирани!

Да бъдем заедно в изпитанието!

 

 

 

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

 

До всички родители

от СУ „Йордан Йовков“

с. Рибново

 

         Във връзка със създалата се епидемична обстановка на територията на Република България, преустановяването на учебните занятия до 29.03.2020 г. и налагането да се предприемат бързи мерки за осигуряване на непрекъснатостта на обучението за осигуряване на активна комуникация между учителите, учениците и родителите считано от 16.03.2020 г. се обръщам към Вас:

         Уважаеми родители,

         Необходимо е да подкрепяте процеса на преподаване и учене в електронната среда от разстояние на Вашите деца. Търсете постоянна обратна връзка от детето си за учебното съдържание, което е споделено от училището за деня и съответно от учителя и осигурявайте контрол. Комуникацията с учители и ръководство извършвайте чрез електронния дневник (shkolo.bg), имейлите и телефоните!

         Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени по различни канали от техните учители.

 

         Бъдете здрави, отговорни и дисциплинирани!

Да бъдем заедно в изпитанието!

 

 

 

 
 

    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ           

     МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

     РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БЛАГОЕВГРАД

 

 

ДО

УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО – Благоевград, Ви уведомява, че учебният процес във всички образователни институции на територията на област Благоевград се прекратява до 29.03.2020 г.

От понеделник 16.03.2020 г. във всички училища започва обучение от разстояние в  електронна среда.

Времето, което за съжаление обстоятелствата налагат да прекарате вкъщи, е изключително важно и наложително да използвате за продължаване процеса на обучение и образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще организират от разстояние в електронна среда. Бъдете съзнателни, отговорни и мотивирано поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате с подкрепата на учителите и самостоятелно.

Изключително важно и задължително е да ограничите максимално достъпа си до обществени места и физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Падагогическите специалисти ще направят всичко необходимо да поддържат връзка с Вас чрез електронните дневници, чрез родителските групи, в които сте включени, чрез електронни пощи и директни телефонни контакти и т.н.

Като отговорни граждани е наложително да следите за здравословното състояние на Вашите деца. Осигурете им лични предпазни дезинфекционни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравословното им състояние и наличие на типична за вируса симптоматика, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с обучителните материали, предоставени им по различни канали от техните учители в рамките на обучение от разстояние в електронна среда. От изключителна важност е да не допускате децата Ви да посещават обществени места и да осъществяват физически контакт с други хора.

 

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,

Разчитаме, че Всяко училище отговорно, като се съобрази със специфичните условия на работа, с кадровия и технологичния си потенциал, ще разработи работещ комплекс от мерки за недопускане на спад в равнището на усвояване на учебния материал чрез поддържане на перманентен дистанционен контакт с учениците.

Призоваваме Ви:

• да насърчавате родителите да контролират децата си и да ги мотивират да поддържат обучителната си активност - от класните ръководители и от учителите по учебните предмети;

• да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;

• да използвате максимално технологичните възможности (електронно четими учебници, виртуална класна стая, платформи за споделяне на образователно съдържание, групи в социалните мрежи) за обмяна на образователни ресурси - от директора, заместник-директорите, учителите, персонала на училището;

• постепенно да разработите и въведете нестандартна методика и внедряване на иновативни подходи за преподаване на учебно съдържание в условията на дистанционно обучение –  екипно от учителите по учебен предмет (методическите обединения).

 

Учителите по учебните предмети да преосмислят учебното съдържание с цел осигуряване на възможност за преподаване и усвояване до края на учебната година.

 

Надяваме се отговорно и с общи усилия да преодолеем този труден период.

Бъдете здрави, силни и мотивирани!

 

Регионално управление на образованието –  Благоевград

 

 

 

 

!!! Изпитната сесия за учениците от IV до XII клас в самостоятелна форма на обучение е преустановена до 29.03.2020г. !!!

След възстановяване на учебния процес ще бъде издадена заповед за определяне на график за изпитите в самостоятелна форма на обучение, която ще бъде предварително публикувана в сайта www.sou-ribnovo.bg

 

 

 

139 Години от рождението на патрона на училището Йордан Йовков.

139 години от рождението на  патрона на училището Йордан Йовков отбелязаха учители, ученици, родители от СУ „Йордан Йовков“, заедно новоизбрани кметове и жители на селото.

Водещите на  пищната програма бяха  Мериан Караилиева и Фатме Лоланова от 10 клас които бяха силно аплодирани още в самото начало, където представиха персонажите от Известни творби на патрона на училището Йордан  Йовков като ,, Шибил,, Серафим,, По жицата,, Албена,,

На празника за пръв път гостуваха и новоизбраните кметове на село Рибново – Мустафа Иса, на село Осиково Фикрет Байрамов. Директора Манчо Джуркин поздрави всички ученици, учители, присъстващи по случай Патронния празник на училището а словото му вдигна на крак залата с бурни аплодисменти.Директорът на училището в Рибново заяви, че процедурите по обществените поръчки са към своя финал и новия учебен корпус, физкултурен салон и спортни площадки ще са факт.

Гвоздеят на уникалната програма по случай патронният празник на СУ “ Йордан Йовков“ бяха  ученици от  5,6,7 клас които  изиграха невероятен  танц с традиционните носии от Рибново ,,Руби,, под съпровода на Нермин Чавдарова и Фикрие Лоланова  които със своя глас вдигнаха на крака публиката с песента ,, Моя България,,.

Уникално се представиха на празника и  учениците от 9 „б“ клас.Те  изиграха неповторимата  творба на Йовков  ,, Албена,,. Учениците от 2-ри  клас Жасмин Киселова, Мерве Авдикова, Джемал Ликов и Сами Хатип от 4-ти  клас  пък представиха рецитал. Пика на програмата беше финалната част, когато момичетата с народни носии и ученикът от 8-ми  клас Къдри Уланов, който се оказа голям талант, представиха едно вълнуващо преплитане между народната  и модерната музика .

Всички участници, учители, кметове, накрая излязоха на сцената и с вълнение  пяха ,, Училище любимо наше,,.

Поздравления към всички  учители и  към всички ученици които  подготвиха  уникалната програма и направиха за поредна година патронният празник  на СУ „Йордан Йавков“  истинско  исторически събитие за Рибново .

Това са  учителите  Ибрахим  Къдриев и Фатме Герова.

Те бяха едни от главните лица, които допринесоха и бяха плътно до децата за подготовката на празника и програмата.

Благодарности и към учителят Аки Инуз, който с децата по случай   патронния  празник  подготвиха забележителна изложба за  патрона на  училището Йордан Йовков – дърворезба.

Снимки:

 

 

140 Години от Търновската конституция.

На 16.04.2019 г. в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново по случай 140 годишнината от Търновската конституция беше проведен открит урок на тема "Търновската конституция". Откритият урок бе изнесен от Джемал Авдиков, Главен учител по История и цивилизация, който представи интересни факти и събития свързани с приемането на Търновската конституция, с които успя да грабне интереса на присъстващите ученици и учители.

  

 

!!! ПОПРАВИТЕЛНА изпитна сесия за учениците от XII клас в самостоятелна форма на обучение  !!!

На 15.04.2019 г. започва поправителна изпитната сесия за учениците от XII клас в самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново определена със Заповед № 468 / 08.04.2019 г. на Директора, като изпитите ще се състоят по начина и реда, определен в заповедта на Директора.

!!! ПОПРАВИТЕЛНА изпитна сесия за самостоятелна форма на обучение !!!

На 21.01.2019 г. започва поправителна изпитната сесия за учениците от V до XII клас в самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново определена със Заповед № 269 / 14.01.2019 г. на Директора, като изпитите ще се състоят по начина и реда, определен в заповедта на Директора.

 

!!! РЕДОВНА изпитна сесия за самостоятелна форма на обучение !!!

На 19.11.2018г. започва редовна изпитната сесия за учениците от VI до XII клас в самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново определена със Заповед № 125/07.11.2018 г. на Директора, като изпитите ще се състоят по начина и реда, определен в заповедта на Директора.

 

 !!! Поправителна изпитна сесия за самостоятелна форма на обучение клас !!!

На  31.05.2018 г.  започва изпитата сесия за учениците от VI-XI клас в самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново определена със

Заповед на  Директора на училището. Заповед за определяне на графика провеждане на изпитната сесия ще намерите ТУК.

 

!!! Заявления за ДЗИ 2018 - от 05.03.2018г. до 16.03.2018г. !!!

Подаването на заявления за допускане до Държавни зрелости изпити, както за учениците от 12 клас, така и за учениците, завършили през минали години, започва на 05.03.2018г. и приключва на 16.03.2018г., съгласно графика за провеждане на ДЗИ - майска сесия за учебната 2017/2018 година.

 

!!! За неоформени срочни оценки !!!

Със Заповед № 369/02.02.2018 г.  Директора на училището определи График за провеждане на изпитна сесия за учениците от V-XII клас с неоформени срочни оценки за първия учебен срок.  График за провеждане на изпитите ще намерите ТУК.

 

 !!! Изпитна сесия самостоятелна форма на обучение !!!

На  31.01.2018 г.  започва изпитата сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново определена със Заповед на  Директора на училището. График за провеждане на изпитите ще намерите ТУК.

 

 

!!! Допълнителна изпитна сесия !!!

Със Заповед № 270/20.12.2017г. Директора на средно училище "Йордан Йовков" определи график за провеждане на допълнителна изпитна сесия за оформяне на годишни оценки на учениците от XII клас - минали години.

 

!!! ИКТ в училище !!!

Средно училище "Йордан Йовков" с. Рибново е сред класираните участници по Компонент 2 от Национална програма "Информационни и комуникационни технологии ( И К Т ) в системата на предучилищното и училищното образование" и вече има сключен договор за абонамент за внедряване на електронна система за управление на образованието "Феникс", според който договор системата трябва да е напълно внедрена и функционираща в началото на втория учебен срок.

 

!!! График за олимпиади !!!

Със Заповед № 163/15.11.2017г. Директора на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново определи графика за провеждане на общински кръг на олимпиадите за учебната 2017/2018 година.

 

СУ "Йордан Йовков" отбеляза своя патронен празник.

На 09.11.2017г. СУ "Йордан Йовков" отбеляза 137 години от рождението на писателя Йордан Йовков. Тържеството се проведе в двора на училището, където бе открито от Директора Манчо Джуркин. В програмата се включиха ученици от всички класове, танцовия състав на формация "Мистик" към народно читалище Асен Златанов с. Огняново както и Театър "Веселушко" гр. София, които пристигнаха в училиището специално за събитието по покана на директора. Непосредствено след представленията се проведоха и спортни състезания за учениците, подготвени от Ибрахим Къдриев - учител по ФВС в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново

 

 

___________________________________________________________________________

 

Президент, депутати и кметове гостуваха в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново

Президентът Росен Пленвелиев и председателят на фондация "Българска памет" д-р Милен Врабевски дадоха пълна подкрепа на проекта за разширяване на СУ "Йордан Йовков".

На 30.05.2017г. училището ни събра на едно място депутати от всички политически партии, представители на партийни централи, кметове на общини и местни управници. И всички обещаха помощ за реализиране на най-голямата мечта на директора на СУ "Йордан Йовков" - Манчо Джуркин - изграждане на допълнителна учебна сграда с класни стаи и спортна инфраструктура.

Директорът представи на гостите вече изработеният проект за новия учебен корпус, който всички гости единодушно подкрепиха и заедно обсъдиха идеята за бъдещото строителство.

След официалната част на мероприятието, където се включиха и ученици от училищата в с. Гърмен, с. Дебрен, с. Горно Дряново и др., Директорът Манчо Джуркин покани на обяд гостите в столовата на училището, където заедно седнаха всички:

Росен Плевнелиев - президент на Република България /2012-2017/,

Милен Врабевски - председател на фондеация "Българска памет"

Димитър Гамишев - народен представител от 44 народно събрание

Богдан Боцев - народен представител от 44 народно събрание,

Петко Николов - Заместник-министъра на образованието и науката,

Ивайло Златанов - Началник на Регионалното управление на образованието,

Минка Капитанова - Кмета на община Гърмен

Феим Иса - кмет на с. Рибново,

Митко Дедьов  - кмет на с. Осиково,

Даниела Пидева - кмет на с. Скребатно,

Сейхан Ахмедов - кмет на с. Хвостяне,

Мустафа Улан - Заместник-кмет на общ. Гърмен,

Исмет Узунов - председател на общински съвет Гърмен,

Росен Соленков - общински съветник Гърмен,

Верхат Ислямов - общински съветник Гърмен,

Али Авдиков - общински съветник Гърмен,

Ибрахим Джуркин - общински съветник Гърмен,

Айдън Мохамед - Районен Мюфтия,

Асим Адемов - Директор на ОУ "Христо Ботев" с. Долно Дряново,

Ангел Живков - Директор на ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев,

Стоян Стругов - Директор на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Гърмен, 

Азим Мутишев - Директор на ОУ "Св. Паисий Хилендарски" село Гордно Дряново,

Илия Цацев - Директор на ОУ "Христо Ботев" с. Дъбница,

Касиме Арнаутска - Директор на ДГ "Светлина" с. Рибново,

Мустафа Авдиков - Председател на обществения съвет към СУ "Йордан Йовков"

Къдри Инуз - член на обществения съвет към СУ "Йордан Йовков"

Къдри Киселов - член на обществения съвет към СУ "Йордан Йовков"

Румен Хаджиев - член на обществения съвет към СУ "Йордан Йовков"

Пембе Авдикова - член на обществения съвет към СУ "Йордан Йовков"

Рафие Бинджева - член на обществения съвет към СУ "Йордан Йовков",

на които Ръководството на СУ "Йордан Йовков" поднася своите благодарности за заявената подкрепа относно изграждането на нов учебен корпус към училището.

 

 

___________________________________________________________________________

!!! ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ !!!

От 27.01.2017 г. към СУ "Йордан Йовков" с. Рибново вече е изграден и действа "Обществен съвет" състоящ се от следните членове:

1. Мустафа Авдиков - председател

2. Къдри Инуз

3. Къдри Киселов

4. Румен Хаджиев

5. Рафие Бинджева

6. Пембе Хаджиева

7. Амиде Гавазова - определена със заповед на Кмета на община Гърмен.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

___________________________________________________________________________

НЕ на насилието!!!

В СУ "Йордан Йовков" с. Рибново има ученици, активно работещи против насилието в училище.

Изградения екип от ученици се ръководи от Джемал Менков ( ученик в 12 клас ).

Ежеседмично екипът прави презентации, с които запознава учениците от началния и прогимназиалния курс в СОУ "Йордан Йовков" с. Рибново с опасностите и с това как да избягват насилието, как да се предпазват от това да стават жертви на насилие в училището.

ТУК ще намерите една от безбройните презентации, представена от екипа, борещ се срещу насилието в училище.

_______________________________________________________________________________________

 

СУ „Йордан Йовков“ е единственото училище в село Рибново, където се обучават ученици от първи до дванадесети клас, като старото име на училището било ОУ „Анещи Узунов“.
При създаването на училището то е било само начално, като по - късно е преобразувано в основно и накрая в средно /СОУ/, като се променя и името му.
Днес училището в Робново осигурява достъпно образование за всеки ученик и обучение според държавните образователни изисквания.
СОУ „Йордан Йовков“ подготвя и възпитава ученици, способни да се справят с предизвикателствата на днешния и утрешния ден, формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с будно гражданско съзнание и отговорно поведение.
 Учебното заведение предлага обучение в общообразователни паралелки. Учебните занятия се провеждат на две смени. Училището е с общинско финансиране.
В училището се работи за съхраняване, утвърждаване и развитие на националните и общочовешки ценности, за развитие на личния потенциал и качества на подрастващите.
За учениците се грижи екип от квалифицирани педагози, възпитавайки ги с много любов, давайки им знания и отлична подготовка.